Tag Archives: Gaelic

Isaiah 55:6 ( Gaelic)

“Iarraibh an Tighearna , am feadh a tha e ra fhaotainn; gairmibh air, am feadh a tha e am fagas”. Isaiah 55: 6 Seirbheis Ghaidhlig airson Sabaid  

Posted in On-line Sermons | Tagged , , ,

Chan eil dìteadh sam bith

‘Air an adhbhar sin chan eil a‑nis dìteadh sam bith don dream sin a tha ann an Iosa Crìosd, a tha a’ gluasad chan ann a rèir na feòla, ach a rèir an Spioraid.

Ans an ochdamh caibdeil dhan a litir a-chum na Romanach tha an abstol Pòl a sealtainn gu soillear an eadar dhealachadh a tha Criosd a deanabh dha shluagh fhein. Continue reading

Posted in On-line Sermons | Tagged , , , , , , ,

Gaelic Service at 6 PM tonight

At tonight’s Gaelic service in our Gaelic series on the first letter of John we look at the text “ An tì a their gu bheil e a’ fantainn annsan, is còir dha mar an ceudna gluasad, eadhon mar a ghluais esan.” 1 Eòin 2:6
Continue reading

Posted in Tarbert Church of Scotland | Tagged , , ,