Tag Archives: Gaelic

Gaelic Service Sunday 6 PM 11th July

Tonight we have a Gaelic service at 6 PM, to which everyone is cordially invited.The service will be live-streamed using Zoom and YouTube from the church in Tarbert and will consist of Gaelic singings, prayers and sermon.We would be delighted to have you share in fellowship with us at this Gaelic service. The online Gaelic services have been consistently very well attended over the last year, and we look forward to your company and fellowship if you can make it on Sunday evening. Continue reading

Posted in Tarbert Church of Scotland | Tagged , , , , | Leave a comment

CHRISTMAS AND NEW YEAR

CHRISTMAS AND NEW YEAR Dates for your Diaries The next few days are going to be a busy time for all of us, in the run-up to Christmas time. It has been and will continue to be busy for many … Continue reading

Posted in Tarbert Church of Scotland | Tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

SALM 42:1-5 ( GAELIC)

’Mar a thogras am fiadh a‑chum nan sruth uisge, mar sin tha m’anam a’ togairt ad ionnsaigh, a Dhè. Tha tart air m’anam an dèidh Dhè, an dèidh an Dè bheò; cuin a thig mi agus a nochdar mi am … Continue reading

Posted in On-line Sermons | Tagged , , , | Leave a comment

Isaiah 55:6 ( Gaelic)

“Iarraibh an Tighearna , am feadh a tha e ra fhaotainn; gairmibh air, am feadh a tha e am fagas”. Isaiah 55: 6 Seirbheis Ghaidhlig airson Sabaid  

Posted in On-line Sermons | Tagged , , , | Leave a comment

Chan eil dìteadh sam bith

‘Air an adhbhar sin chan eil a‑nis dìteadh sam bith don dream sin a tha ann an Iosa Crìosd, a tha a’ gluasad chan ann a rèir na feòla, ach a rèir an Spioraid.

Ans an ochdamh caibdeil dhan a litir a-chum na Romanach tha an abstol Pòl a sealtainn gu soillear an eadar dhealachadh a tha Criosd a deanabh dha shluagh fhein. Continue reading

Posted in On-line Sermons | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Gaelic Service at 6 PM tonight

At tonight’s Gaelic service in our Gaelic series on the first letter of John we look at the text “ An tì a their gu bheil e a’ fantainn annsan, is còir dha mar an ceudna gluasad, eadhon mar a ghluais esan.” 1 Eòin 2:6
Continue reading

Posted in Tarbert Church of Scotland | Tagged , , , | Leave a comment