Chan eil dìteadh sam bith

Romanaich 8:1

‘Air an adhbhar sin chan eil a‑nis dìteadh sam bith don dream sin a tha ann an Iosa Crìosd, a tha a’ gluasad chan ann a rèir na feòla, ach a rèir an Spioraid.

Ans an ochdamh caibdeil dhan a litir a-chum na Romanach tha an abstol Pòl a sealtainn gu soillear an eadar-dhealachadh a tha Criosd a deanabh dha shluagh fhein.

This entry was posted in On-line Sermons and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.