Tag Archives: Gaelic service

Gaelic Service Sunday evening 25th April

Our next Gaelic service is scheduled for this coming Sunday evening 25th April, at 6 PM, to which everyone is cordially invited.
The service will be live-streamed using Zoom and YouTube from the church in Tarbert and will consist of Gaelic singings, prayers and sermon. Continue reading

Posted in Tarbert Church of Scotland | Tagged , , , , | Leave a comment

GAELIC SERVICE SUNDAY EVENING 31ST JANUARY 6PM

Our next Gaelic service is scheduled for this coming Sunday evening 31st January at 6PM. The service will be lead by Rev Donald John Morrison , with various precentors and readers taking part.
More detailed information will be given in further posts.
The service will be live-streamed using Zoom from the church in Tarbert and will consist of Gaelic singings, prayers and sermon. Continue reading

Posted in Tarbert Church of Scotland | Tagged , , , | Leave a comment

Gaelic Service Sunday Evening 27th December

We will round off our worship services in 2020 with a Gaelic service at 6 PM tomorrow.
Gaelic has always been a vital part of the Western Isles’ spiritual and cultural heritage. We all miss not meeting for our traditional Gaelic service on the evening of the Lord’s day. So tomorrow night once again, we will be hosting a Gaelic service of worship live from Harris. Continue reading

Posted in Tarbert Church of Scotland | Tagged , , , , | Leave a comment

CHRISTMAS AND NEW YEAR

CHRISTMAS AND NEW YEAR Dates for your Diaries The next few days are going to be a busy time for all of us, in the run-up to Christmas time. It has been and will continue to be busy for many … Continue reading

Posted in Tarbert Church of Scotland | Tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

SEIRBHEIS GHÀIDHLIG IOSUA 3:4

Gaelic service via Zoom Sunday 15th November 2020 Ceann Teagaisg ( Text ) “ Oir cha do gabh sibh a riamh roimhibh air an rathad seo”  Iosua 3:4 Seinn Salm 122 : 1-4 ‘Bha aoibhneas orm tràth thubhairt iad Gu … Continue reading

Posted in Tarbert Church of Scotland | Tagged , , , | Leave a comment

SALM 42:1-5 ( GAELIC)

’Mar a thogras am fiadh a‑chum nan sruth uisge, mar sin tha m’anam a’ togairt ad ionnsaigh, a Dhè. Tha tart air m’anam an dèidh Dhè, an dèidh an Dè bheò; cuin a thig mi agus a nochdar mi am … Continue reading

Posted in On-line Sermons | Tagged , , , | Leave a comment

Isaiah 55:6 ( Gaelic)

“Iarraibh an Tighearna , am feadh a tha e ra fhaotainn; gairmibh air, am feadh a tha e am fagas”. Isaiah 55: 6 Seirbheis Ghaidhlig airson Sabaid  

Posted in On-line Sermons | Tagged , , , | Leave a comment

Chan eil dìteadh sam bith

‘Air an adhbhar sin chan eil a‑nis dìteadh sam bith don dream sin a tha ann an Iosa Crìosd, a tha a’ gluasad chan ann a rèir na feòla, ach a rèir an Spioraid.

Ans an ochdamh caibdeil dhan a litir a-chum na Romanach tha an abstol Pòl a sealtainn gu soillear an eadar dhealachadh a tha Criosd a deanabh dha shluagh fhein. Continue reading

Posted in On-line Sermons | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Romanaich 8:28

Searmon Gaidhlig bhon litir a-chum na Romanaich 8:28 ‘Agus tha fhios againn gun co‑obraich na h‑uile nithean a‑chum maith, don dream aig a bheil gràdh do Dhia, eadhon dhaibhsan a ghairmeadh a rèir a rùin.( Litir a-chum na Romanaich 8:28)  Continue reading

Posted in On-line Sermons | Tagged , , , , | Leave a comment

Gaelic Service at 6 PM tonight

At tonight’s Gaelic service in our Gaelic series on the first letter of John we look at the text “ An tì a their gu bheil e a’ fantainn annsan, is còir dha mar an ceudna gluasad, eadhon mar a ghluais esan.” 1 Eòin 2:6
Continue reading

Posted in Tarbert Church of Scotland | Tagged , , , | Leave a comment