Tag Archives: Gaelic service

Chan eil dìteadh sam bith

‘Air an adhbhar sin chan eil a‑nis dìteadh sam bith don dream sin a tha ann an Iosa Crìosd, a tha a’ gluasad chan ann a rèir na feòla, ach a rèir an Spioraid.

Ans an ochdamh caibdeil dhan a litir a-chum na Romanach tha an abstol Pòl a sealtainn gu soillear an eadar dhealachadh a tha Criosd a deanabh dha shluagh fhein. Continue reading

Posted in On-line Sermons | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Romanaich 8:28

Searmon Gaidhlig bhon litir a-chum na Romanaich 8:28 ‘Agus tha fhios againn gun co‑obraich na h‑uile nithean a‑chum maith, don dream aig a bheil gràdh do Dhia, eadhon dhaibhsan a ghairmeadh a rèir a rùin.( Litir a-chum na Romanaich 8:28)  Continue reading

Posted in On-line Sermons | Tagged , , , , | Leave a comment

Gaelic Service at 6 PM tonight

At tonight’s Gaelic service in our Gaelic series on the first letter of John we look at the text “ An tì a their gu bheil e a’ fantainn annsan, is còir dha mar an ceudna gluasad, eadhon mar a ghluais esan.” 1 Eòin 2:6
Continue reading

Posted in Tarbert Church of Scotland | Tagged , , , | Leave a comment