Romanaich 8:28

Romanaich 8:28

‘Agus tha fhios againn gun co‑obraich na h‑uile nithean a‑chum maith, don dream aig a bheil gràdh do Dhia, eadhon dhaibhsan a ghairmeadh a rèir a rùin.( Litir a-chum na Romanaich 8:28)

Searmon Gaidhlig bhon litir a-chum na Romanaich 8:28

 

This entry was posted in On-line Sermons and tagged , , , , . Bookmark the permalink.