SALM 42:1-5 ( GAELIC)

’Mar a thogras am fiadh a‑chum nan sruth uisge, mar sin tha m’anam a’ togairt ad ionnsaigh, a Dhè.
Tha tart air m’anam an dèidh Dhè, an dèidh an Dè bheò; cuin a thig mi agus a nochdar mi am fianais Dhè?

Seirbheis Ghaidhlig airson Sabaid 25 An Dàmhair 2020

An Shalmaidh le tart airson Dia,  Le Deor agus Dearbhaidhean , ach a cuir earbsa ann a Dia.

 

This entry was posted in On-line Sermons and tagged , , , . Bookmark the permalink.